Regulamin sklepu

§ 1.
WSTĘP

 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego jest KDR PKI Smart Katarzyna Mieczkowska – Mitka,  zarejestrowana w CEiDG:  NIP: 5842288240, REGON 192538510, adres Malczewskiego 109 / 18, 80 – 107 Gdańsk, adres e-mail katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl zwana dalej Usługodawcą.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Sklepu internetowego przez jego Użytkowników, a w szczególności zasady przeglądania zawartości Sklepu internetowego oraz zasady sprzedaży produktów i usług. 
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie https://kdr-smart-advisory.com/polityka-prywatnosci/
 4. Wszelkie publikacje w Sklepie internetowym dokonywane są w języku polskim.

§ 2.
DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Produkt – plik PDF  w formie e-wydania, z możliwością wielokrotnego kupowania i odtwarzania. 
 2. Umowa – umowa dotycząca zakupu produktów oraz usług, do której zastosowanie ma niniejszy Regulamin.
 3. Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy www.kdr-smart-advisory.com prowadzony przez KDR KPI Smart 
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca ze sklepu internetowego.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 6. Klient – osoba fizyczna, zawierająca Umowę bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która kupiła dostęp do treści Sklepu internetowego lub zawarła umowę o świadczenie usług, z
 7. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Sklepu internetowego na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 8. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego, w którym gromadzone są dane dotyczące zarejestrowanego Użytkownika, Klienta oraz zakupionych produktów 
 9. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Sklepu Internetowego.
 10. Konsultant – pracownik sklepu (lub osoba wykonująca na Sklepu czynności określone niniejszym Regulaminem na innej podstawie prawnej) przyjmujący w rozmowie telefonicznej Zamówienie lub inne dyspozycje od Użytkownika.
 11. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na:
  1. wyborze w ramach Sklepu internetowego określonego produktu zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie,
  2. wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia w wersji elektronicznej dostępnego w materiałach promocyjnych Sklepu,
  3. potwierdzeniu drogą e-mailową oświadczenia woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj zamówionych produktów, 
 1. Formularz Zamówienia online – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym przy każdej z Prenumerat, umożliwiający zakup dowolnego produktu 
 2. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego.

§ 3.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest stale dostępny pod adresem   https://kdr-smart-advisory.com/regulamin-sklepu/ w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie. 
 2. Polityka Prywatności Sklepu internetowego dostępna jest pod adresem stronie https://kdr-smart-advisory.com/polityka-prywatnosci/
 3. Regulamin dotyczy wszystkich produktów on-line zawartych na stronie https://kdr-smart-advisory.com/
 4. Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

§ 4.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Sklepu internetowego i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Sklepu internetowego oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 3. Zabrania się korzystania z Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Sklepu internetowego w sytuacji, gdy Użytkownik lub Klient podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Sklepu internetowego bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 6. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu opłata za Zamówienie nie podlega zwrotowi w całości lub części.
 7. Użytkownik uzyskujący dostęp do Sklepu internetowego w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.
 8. Przystępując do korzystania z Sklepu internetowego Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 9. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Sklepu internetowego, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.

§ 5.
DOSTĘP DO SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Sklepu poprzez wpisanie w dowolnej przeglądarce internetowej adresu Strony internetowej. Złożenie Zamówienia wymaga zarejestrowania się w Sklepie internetowym.
 2. Użytkownik może założyć w Sklepie internetowym indywidualne Konto. Po założeniu Konta w Sklepie internetowym Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Sklepu Internetowego, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu Prenumeraty. Część treści w Sklepie dostępna jest dla wyłącznie dla Prenumeratorów, którzy złożyli zamówienie i opłacili Prenumeratę Online lub Premium.
 3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez:
  1. Rejestrację Użytkownika na Stronie internetowej w sposób opisany w ust. 7 niniejszego paragrafu lub
  2. złożenie Zamówienia w sposób opisany w § 2 ust. 11 lit. a), b) i c), po którym następuje kontakt z Konsultantem; po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail stanowiącą potwierdzenie złożenia Zamówienia i link umożliwiający aktywację Konta.
 1. W celu samodzielnego założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. podać imię i nazwisko,
  2. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
  3. ustalić Hasło;
  4. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść;
  5. kliknąć w link, którzy przyjdzie na adres skrzynki, o którym mowa w lit. b niniejszego ustępu, celem potwierdzenia prawa do dysponowania tym adresem.
 2. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 a) lub 6 b) niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji w Sklepie Internetowym i założenia Konta.
 3. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta – zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6 a) lub 6 b) lub niniejszego paragrafu.
 4. Rejestracja w Sklepie internetowym oraz korzystanie z Konta nie podlega opłacie.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 6. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.
 7. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika lub do Klienta o udostępnienie swojego Hasła.
 8. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
 9. Użytkownik oraz Klient ma prawo do zamknięcia konta Sklepu internetowego, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl. W przypadku usunięcia Konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za Zamówienie nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
 10. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.
 11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,
  2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,
  3. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Sklepu internetowego w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
 12. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika lub Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte. 

§ 6.
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  2. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player, obsługującą pliki cookies z włączona ich obsługą (zalecane);
  3. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymagany dla rejestracji w Sklepie internetowym, w tym w składania Zamówień).
 2. Administrator informuje, że strona internetowa Sklepu internetowego wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep internetowy plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności. 
 3. Sklep korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować do Klientów reklamy w serwisie Facebook (Facebook Pixel) i Google (Sieć Reklamowa Google).

§ 7.
PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY

 1. Sklep przedstawia danej osobie  ofertę zawarcia Umowy, w szczególności przez:
  1. udostępnienie jej w materiałach promocyjnych Sklepu, 
  2. przedstawienie oferty przez Konsultanta podczas rozmowy telefonicznej,
  3. zamieszczenie jej w Sklepie internetowym.
 2. Wraz z ofertą Sklep informuje w szczególności o okresie obowiązywania Umowy i zasadach płatności.
 3. Aby zawrzeć Umowę, dana osoba przyjmuje ofertę Sklepu przez:
  1. wypełnienie Formularza zamówienia online w Sklepie internetowym,
 4. Składając zamówienie, Klient:
  1. wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
  2. oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje te postanowienia,
  3. w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do Sklepu internetowego składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Oferta Sklepu może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

§ 8.
WARUNKI UMOWY

 1. Cena wybranego produktu wskazana jest przy zawieraniu Umowy oraz w Sklepie internetowym.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za 1 produkt lub pakiet oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup produktów lub Klientów. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Sklepie internetowym. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w dotychczasowej należności wobec Sklepu dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz ze wskazaną w Zamówieniu ówczesną ceną.
 3. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z:
  1. dostępu do Sklepu internetowego w formie pisemnej na adres  e-mail: katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl ze wskazaniem 14 dni na odstąpienie, informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta.

§ 9.
WYKONANIE UMOWY

 1. Po złożeniu Zamówienia Sklep niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Dostęp do Sklepu internetowego aktywowany jest niezwłoczne po złożeniu Zamówienia..
 3. Płatności dokonać można wg sposobu opisanego w § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem udostępnienia zakupionych produktów ze Sklepu internetowego jest dokonanie płatności. Po odnotowaniu płatności na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia wysyłana są elektroniczne produkty do Klienta. 
 5. Klient jest proszony o sprawdzenie produktu odebranego on-line. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w przesyłce Klient proszony jest do zgłoszenia reklamacji w trybie wskazanym w § 11 Regulaminu.

§ 10.
CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny produktów i usług podawane w Sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich, w wartościach brutto. Ceny są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, jest przedstawiana Klientowi w ramach składanego Zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia złożonego Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient realizuje płatność on-line –po zaksięgowaniu płatności w ciągu 7 dni na adres Klienta zostanie wysłana faktura VAT.

§ 11.
REKLAMACJA SKLEPU INTERNETOWEGO I ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl 
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Sklepie internetowym przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.
 6. Sklep wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
  1. ilości sprzedanych towarów,
  2. stawce podatku,
  3. sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  4. wartości sprzedaży netto,
  5. wartości sprzedaży brutto,
  6. kwocie należności ogółem.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

§ 12.
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamknąć Konto Użytkownika w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamyka Konto Użytkownika poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Usługodawcy katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl  Zamknięcie Konta następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zakończeniu funkcjonowania Sklepu internetowego Usługodawca w pierwszej kolejności realizuje bieżące zamówienia i rozlicza płatności. 

§ 13.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Sklepu internetowego przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Sklepu internetowego.
 3. Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Sklepu internetowego, zgłasza ten fakt Usługodawcy mailowo na katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl  Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

§ 14.
PRAWA AUTORSKIE 

 1. Sklep oświadcza, że wszystkie materiały dostępne w Sklepie internetowym, przede wszystkim połączenie know how wraz z wizualizacjami produktów, w tym projektowane grafiki, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Część grafik nie jest objęta prawami autorskimi, pochodzą one z zewnętrznych opłaconych źródeł, regulowanych odrębnymi własnymi regulaminami. 

§ 15.
ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, wprowadzenia lub wycofania usług Sklepu internetowego, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
 2. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Usługodawca każdorazowo zawiadomi Klientów o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Sklepie internetowym.
 4. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl  Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu internetowego, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu internetowego, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Regulaminem, prosimy o kontakt z Sklepem pod adresem: e-mail: katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl 

§ 16.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.